Πρανή – ενίσχυση κεκλιμένων επιφανειών

Το δάπεδο Ecoraster είναι το κατάλληλο πλέγμα για την σταθεροποίηση κεκλιμένων επιφανειών. Χάρη στις ειδικά σχεδιασμένες εγκοπές στα δικτυώματα, το σύστημα ασφαλίζεται επιπλέον με αγκύρια εδάφους, δίνοντας την δυνατότητα στο Ecoraster να τοποθετηθεί ακόμα και σε πρανή με ιδιαίτερα απότομες κλίσεις.

Με περισσότερους από 200 αρμούς διαστολής ανά m2 και 36 διακλαδώσεις σύνδεσης ανά m², το ECORASTER® αντιπαρέρχεται των δυνάμεων που ασκούν τα αναχώματα. Η αποσάθρωση και διάβρωση των πρανών, καθώς και η καταστροφή του εδάφους, μπορεί να προληφθεί με σωστή εγκατάσταση του συστήματος ECORASTER®.

Εγκατάσταση σε πρανή

Ανάλογα με τις απαιτήσεις, πρέπει να τοποθετηθεί επαρκής υποδομή (ως υπόβαση και στρώση εξομάλυνσης) στο πρανές. Το εγκατεστημένο ECORASTER® πληρούται με κατάλληλο έδαφος ή μείγμα άμμου με χώμα, χουμικά και μηχανικό υπόστρωμα, το οποίο αρχικά περιέχει λίπασμα. Η υποδομή και το υλικό πλήρωσης πρέπει να περιέχουν μικρή ποσότητα λεπτόκοκκου υλικού, ώστε να εξασφαλίζεται μια ορισμένη συγκράτηση νερού για το πράσινο και να εξασφαλίζεται η υδατοπερατότητα. Για συγκεκριμένες συνθήκες εδάφους απαιτείται η συμβουλή γεωτεχνικών και μηχανικών.

Πρανή – Ενίσχυση κεκλιμένων επιφανειών - slopes